Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Historia

Historia Stowarzyszenia TĘCZA Warka

„Historia jakiej nie znacie”

W roku 2003 w Starostwie Powiatu Grójeckiego padło pytanie: Co z budynkiem po byłym komisariacie w Warce?
Po wybudowaniu nowego, pięknego obiektu, Komisariat Policji w Warce opuścił dotychczasowe ciasne i niefunkcjonalne lokum przy ulicy Grójeckiej 11. Mieścił się tam do marca 2002 roku.
Jednopiętrowy, podpiwniczony budynek ze strychem pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. Powierzchnia obiektu wynosi około 250 m, a działki - 1 213 m.

Nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa. 11 kwietnia 2003 r. Zarząd Powiatu Grójeckiego wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o przejęcie obiektu z propozycją przeznaczenia na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce. Wojewoda pismem z 15 maja 2003 r. odmówił. Zarząd Powiatu pismem zaskarżył tę decyzję - 4 czerwca 2003 r. Jednak Minister Skarbu Państwa utrzymał w mocy zaskarżona decyzję (16 stycznia 2004 r.).       '

Na jesieni 2004 r. na jednym z posiedzeń Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Grójeckiego, Radny Tadeusz Kulawik zaproponował, aby w obiekcie po Komisariacie w Warce obok Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zorganizować Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych powyżej
18 roku życia z Gmin: Warka, Chynów i Jasieniec.

6 stycznia 2005 r. z inicjatywy Radnego Tadeusza Kulawika, odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Powiatu w Warce. Głównym celem była lustracja budynku po komisariacie. Po wizji lokalnej i wymianie informacji, Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję i projekt rewitalizacyjny wykorzystania obiektu na warsztat terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej i dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski pismem z 12 stycznia 2005 r. ponownie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o dokonanie darowizny z przeznaczeniem na poradnię i warsztat terapii zajęciowej. Rada Powiatu, uchwałą z 15 marca 2005 r. upoważniła Wicestarostę Jacka Adamskiego i członka Zarządu Powiatu Tadeusza Kulawika do reprezentowania Powiatu Grójeckiego przy zawieraniu umowy darowizny nieruchomości.

Po kilkumiesięcznym okresie uzupełniania dokumentów, Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński, decyzją z 10 maja 2005 r. wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie nieruchomości na cele promocji i ochrony zdrowia, równocześnie upoważniając Starostę Mirosława Maliszewskiego na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

20 czerwca 2005 r. akt notarialny umowy darowizny podpisali: Starosta Mirosław Maliszewski, Wicestarosta Jacek Adamski i członek Zarządu Powiatu Tadeusz Kulawik.

W międzyczasie powołano do życia Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce. Stowarzyszenie skupia 26 osób.

W wakacje Zespół Orzekający o Nie-pełnosprawności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zakwalifikuje 20 niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.

23 czerwca na terenie obiektu, czwarty już raz w ostatnich miesiącach, odbyło się robocze spotkanie grupy inicjatywnej w składzie: Katarzyna Średnicka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, i jej współpracownicy - Renata Lisicka, Elżbieta Paczka (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce), Henryk Żurek ze Stowarzyszenia „Tęcza”, radny Tadeusza Kulawika i projektanta opracowania dokumentacji Janusza Roman z Grójca.

27 czerwca Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski, Wicestarosta Jacek Adamski i Skarbnik Powiatu Jadwiga Ostrowska podpisali umowę zlecenie na opracowanie projektu budowlanego z kosztorysem, kapitalny remont, modernizację i adaptację obiektu po byłym komisariacie policji w Warce przy ul. Grójeckiej z przeznaczeniem na Poradnię i Warsztat Terapii Zajęciowej. Dokumentacja ma być gotowa do 30 sierpnia br.

Następnie PCPR w Grójcu w terminie do 15 października br. przewidzi w planach na 2006 rok realizację przedsięwzięcia i wystąpi do PFRON-u o zabezpieczenie środków finansowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Warsztatach Terapii Zajęciowej, PFRON na utworzenie tych placówek, winien zabezpieczyć 70 proc. kosztów. Zwykle decyzje zapadają pod koniec pierwszego kwartału nowego roku kalendarzowego - w tym przypadku byłby to koniec marca 2006 r.

W roku 2005 roku na Mazowszu działo już siedem warsztatów zajęciowych dla niepełnosprawnej młodzieży.

W 2005 roku rodzice osób niepełnosprawnych pod kierunkiem Pana Henryka Żurka powołali Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepoprawnych „Tęcza” w Warce.

Siedziba Stowarzyszenia znajdowała się przy ulicy Spółdzielczej 9, w lokalu udostępnionym przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Członkowie Stowarzyszenia chętnie włączyli się w prace porządkowe obiektu przy ulicy Grójeckiej 11.

Na początku grudnia 2006 roku utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce. Ze względu na opóźniające się prace remontowe nie udało się od razu rozpocząć zajęć w obiekcie przy ulicy Grójeckiej 11. Przez cztery miesiące zajęcia prowadzono w lokalu bezpłatnie udostępnionym przez Prezesa firmy „Prima” pana Włodzimierza Przybylskiego.

Uroczyste otwarcie obiektu dla Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej nastąpiło 12 kwietnia 2007 roku. Wspólnym wysiłkiem, zaangażowaniem i sercem wielu ludzi udało się zorganizować instytucję, która służy osobom niepełnosprawnym, zapobiega społecznemu wykluczeniu, zapewnia terapię i rehabilitację najbardziej potrzebującym z gmin Warka, Chynów i Jasieniec. Z okazji Jubileuszu 10 – lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

Zarząd Stowarzyszenia „Tęcza” wszyscy uczestnicy Warsztatów, kadra oraz rodzice i prawni opiekunowie składają serdeczne podziękowania Ludziom Dobrej Woli, którzy przyczynili się do utworzenia placówki, a w szczególności:

Panu Tadeuszowi Kulawikowi

Państwu Annie i Henrykowi Żurkom

ówczesnym władzom Powiatu Grójeckiego:

Staroście Mirosławowi Maliszewskiemu,

Wicestarostom: Jackowi Adamskiemu i Marianowi Górskiemu

Skarbnikowi Powiatu: Jadwidze Ostrowskiej,

Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego: Józefowi Zawiślakowi

Dyrektorowi PCPR w Grójcu: Katarzynie Średnickiej

Prezesowi Włodzimierzowi Przybylskiemu

Prezesowi Bogdanowi Regulskiemu

pierwszemu Zarządowi Stowarzyszenia „Tęcza”:

Prezesowi: Annie Żurek

Wiceprezesowi: Teresie Jakubowskiej

Skarbnikowi: Wiesławie Budniakiewicz

Sekretarzowi: Elżbiecie Kotlarz

Członkowi Zarządu: Eulalii Skrzypczak

Członkowi Zarządu: Grażynie Rutkowskiej

Członkowi Zarządu: Elżbiecie Paczce

Członkom Komisji Rewizyjnej:

Barbarze Ślażyńskiej – Roman,

Bogdanowi Regulskiemu,

Edwardowi Tomasikowi.

Pierwszym członkom założycielom Stowarzyszenia w kolejność alfabetycznej:

Lp.      Nazwisko i Imię

1.         Żurek Henryk

2.         Żurek Anna

3.         Wrona Euzebiusz

4.         Wasilewska Marta

5.         Tomasik Edward

6.         Ślażyńska Roman Barbara

7.         Sobieraj Beata

8.         Skrzypczak Eulalia

9.         Rutkowska Grażyna

10.       Regulski Bogdan

11.       Paczka Elżbieta

12.       Madej Elżbieta

13.       Kulawik Tadeusz Czesław

14.       Kotlarz Elżbieta

15.       Kotlarz Czesław

16.       Knyzio Teresa

17.       Kłos Regina

18.       Kęsik Elżbieta

19.       Kamińska Danuta

20.       Jałocha Plagia

21.       Jakubowska Teresa

22.       Górka Irena

23.       Długokęcka Anna

24.       Cieślicki Dariusz

25.       Budniakiewicz Wiesława

26.       Barszcz Stefan

Budynek przy ulicy Grójeckiej 11 po remoncie

hist2

Budynek przy ulicy Grójeckiej 11 przed remontem

hist1

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin